Regulamin

Ogólne warunki umowy (OWU)

Spółka SynOne Media GmbH, Deisterstraße 20, 31785 Hameln, Niemcy, zwana dalej Kod-Rabatowy.pl, dla strony Kod-Rabatowy.pl.

Konsumentami w rozumieniu Ogólnych Warunków Umowy są osoby fizyczne, z którymi dokonuje się transakcji biznesowych, które nie prowadzą żadnej gospodarczej bądź niezależnej zawodowej działalności. Przedsiębiorcami w rozumieniu tych OWU są osoby fizyczne bądź posiadające osobowość prawną spółki cywilne, z którymi dokonuje się transakcji biznesowych i które prowadzą gospodarczą bądź samodzielną zawodową działalność. Klientami w rozumieniu tych OWU są zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorcy.

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejsze postanowienia określają umowne stosunki pomiędzy Kod-Rabatowy.pl a jej użytkownikami. Odnoszą się one do wszystkich usług świadczonych przez Kod-Rabatowy.pl w ramach oferty Kod-Rabatowy.pl i zawierają serię przepisów w zakresie świadczonych przez nas usług. Jeżeli klient nie zgadza się z tymi OWU, nie zezwala się mu na korzystanie ze strony Kod-Rabatowy.pl, z oferty, konkursów oraz Newslettera. Gry konkursowe posiadają własne warunki uczestnictwa.

§ 2. Zakres usług na Kod-Rabatowy.pl

Zakres usług świadczonych za pośrednictwem Kod-rabatowy.pl obejmuje z jednej strony nieodpłatne udostępnianie ogólnie dostępnego katalogu w internecie ze skierowaniem (linkiem) na stronę podmiotu trzeciego, gdzie te treści są oferowane, a z drugiej strony zapewnia Kod-Rabatowy.pl. oferty i promocje podmiotów trzecich. Stosunek umowny z Kod-Rabatowy.pl istnieje w każdym przypadku tylko tak długo jak klient znajduje się na serwerach Kod-Rabatowy.pl. Kod-Rabatowy.pl wskazuje tylko treści strony trzeciej i nie jest ani jej przedstawicielem, ani także nie ponosi odpowiedzialności za treści podmiotów trzecich.

Niektóre linki mogą być linkami afiliacyjnymi. Oznacza to, że jeśli użytkownik wygenerował zysk na powiązanej stronie, w tym przypadku Kod-Rabatowy.pl otrzymuje prawo do prowizji. Jest to podstawowe źródło dochodów, które służy do finansowania treści i kosztów działalności Kod-Rabatowy.pl. Z reguły nie prowadzi to do podwyższonych kosztów dla użytkownika.

Ten katalog zawiera różne sklepy online i produkty. Kod-Rabatowy.pl zapewnia użytkownikowi bezpłatne korzystanie ze strony i zamieszczonych na niej kuponów. Sam katalog oprócz wiadomości, rekomendacji, instrukcji i ogólnych wskazówek, zawiera własne treści Kod-Rabatowy.pl, chyba, że jako treści strony trzeciej są oznaczone. Często mogą także podmioty trzecie służyć jako źródło informacji bądź zdjęć. Są one odpowiednio oznaczone.

Co za tym idzie, Kod-Rabatowy.pl odpowiada za przeniesienie do obcych treści, najwcześniej od uzyskania wiadomości o naruszeniu prawa i po odpowiednim czasie sprawdzenia ewentualnych naruszeń prawnych. Przy podejrzeniu nielegalnych i / lub nieodpowiednich treści na stronie bądź innych powiązanych stronach proszę skierować maila na [email protected].

Klient może sortować wpisy alfabetycznie, po kategoriach bądź po rankingu lub wyszukać odpowiedni wpis podając szukane słowo. Celem Kod-Rabatowy.pl jest dostarczanie klientowi w dowolnym momencie możliwie aktualnych odpowiadających jego potrzebom informacji.Jeśli w dalszym przebiegu klient zostanie przekierowany na strony podmiotu trzeciego i jeśli dojdzie do zawarcia umowy, powstaje ona zwarta pomiędzy klientem a stroną trzecią. Oznacza to, że klient przestrzega OWU odpowiednich stron. Kod-rabatowy.pl nie ma żadnego wpływu na te strony. Chodzi tu o treści na stronach podmiotów trzecich. W żadnym wypadku klient nie może korzystać z większych praw niż zostały mu przyznane przez dany sklep. To dotyczy przykładowo i w szczególności powielania i rozpowszechniania, przechowywania, obiegu danych itp. nie wykluczając, że to wyliczenie nie jest kompletne.

§ 3. Przedmiot umowy

Wszystkie informacje są dostępne dla klientów na stronie Kod-rabatowy.pl bez konieczności rejestracji. Za każdym razem, gdy klient odwiedza stronę Kod-Rabatowy.de, serwer, na którym działa Kod-Rabatowy.pl, wysyła lub zapisuje standardowe, ograniczone, informacje niezawierające danych osobowych, łącznie z adresem IP komputera klienta, a także jedno lub więcej Cookies. Te dane są zapisywane w protokole serwera strony Kod-Rabatowy.pl. Jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony Kod-Rabatowy.pl i umożliwia umieszczanie inicjowanych przez nas ofert reklamowych podmiotów trzecich. Reklama jest konieczna, by strona Kod-Rabatowy.pl mogła być finansowana.

Wszystkie informacje wymieniane na stronie Kod-Rabatowy.pl są przetwarzane zgodnie z przepisami Kod-Rabatowy.pl o ochronie danych. Informacje, które klient wysłał na strony internetowe podmiotów trzecich, nie podlegają jednak przepisom o ochronie danych ustalonych przez Kod-Rabatowy.pl. Kod-rabatowy.pl nie ma na to wpływu.Kod-Rabatowy.pl podejmuje stosowne działania, by chronić poufność i integralność źródeł komputerowych i komunikacji, w tym względzie nie mogą jednak być zapewnione żadnych gwarancje czy zapewnienia.

Kod-Rabatowy.pl nie może kontrolować treści komunikacji, w której klient poprzez stronę Kod-Rabatowy.pl, prowadzoną przez Kod-rabatowy.pl, dotrze do treści podmiotów trzecich i Kod-Rabatowy.pl nie posiada jakiejkolwiek wiedzy w tym zakresie. Chodzi tu każdorazowo o obce treści. Odpowiedzialność za tekst lub teksty tej komunikacji leży wyłącznie po stronie osoby bądź firmy, od której ta treść pochodzi. Stąd jest możliwe, że klient może natknąć się na niestosowne, niemoralne czy inne treści. Kod-Rabatowy.pl nie ponosi odpowiedzialności za dowolny rodzaj informacji rozpowszechnianych przez stronę trzecią.

Przekazanie adresu IP, jak też kodu przyporządkowującego i adresu URL następuje tylko w celu optymalnego planowania udostępnianej dla klientów oferty i w związku z tym jest wymagane wyłącznie z technicznego punktu widzenia. Nie następuje dalsze przetwarzanie adresu IP, jak również przekazanie czy przetwarzanie danych klienta, w szczególności przekazywanie podmiotom trzecim. Dodatkowo Kod-Rabatowy.pl prezentuje oferty dla administratorów sklepu. Mogą oni wprawdzie wejść w kontakt z naszym zespołem, jednak oni sami mają prawo wyboru treści.

§ 4 Wytyczne odnośnie przesyłania zawartości użytkownika na Kod-Rabatowy.pl

Każdy uczestnik na portalu oceniającym i innych podstronach Kod-Rabatowy.pl, gdzie klienci mogą przekazywać własne treści, jest sam odpowiedzialny za zgodność swoich wpisów z wszystkimi przepisami ustawowymi. W szczególności zabronione jest:

  1. Jakiekolwiek korzystanie z utworów praw autorskich bez wyraźnej zgody autora lub właściciela praw do użytkowania.
  2. Rozpowszechnianie narzędzi propagandy sprzecznych z konstytucją organizacji.
  3. Rozpowszechnianie materiałów i opisów pornograficznych
  4. Zachęcanie do popełniania czynów karalnych lub uczestnictwa w nich.
  5. Zamieszczanie materiałów, które innych oczerniają, obrażają bądź im grożą.
  6. Podżeganie do nienawiści rasowej lub gloryfikacja przemocy.
  7. Treści reklamujące produkt, sklep lub dostawcę, z którym jest się bezpośrednio bądź pośrednio powiązanym.
  8. Treści, które celowo przedstawiają negatywnie produkt, sklep lub dostawcę bez odpowiedniej przyczyny.

Powyższa lista jest jedynie przykładowa i niewyczerpująca.

Funkcjonowanie jak najlepszej komunikacji między członkami jak najlepszego wykorzystania Internetu wymaga, aby użytkownicy podchodzili do siebie ze wzajemnym szacunkiem i przestrzegali pewnych zasad zachowania. Oznacza to, że użytkownicy nie wypowiadają się ani w swoich E-mailach, ani we wpisach w ankietach Kod-Rabatowy.pl, na forach, wiadomościach czy komentarzach w sposób zniesławiający, obelżywy, obraźliwy, grożący obsceniczny, rasistowski lub inny niezgodny z prawem. Uczestnicy forów zobowiązują się uwzględniania wartości kulturowych i religijnych innych uczestników.

Na stronach z forami i innych podstronach Kod-rabatowy.pl, klienci mogą wpisywać własne treści. Operator forum powinien udostępniać możliwość do wymiany zdań i kształtowania opinii dla osób prywatnych. Dlatego też zabrania się wszystkim uczestnikom na forach jakiejkolwiek formy reklamy. To dotyczy także wszystkich pozostałych strony na Kod-Rabatowy.pl. Kod-Rabatowy.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia całych wpisów lub ich części, które nie spełniają wyżej wymienionych warunków i całkowite zablokowanie dostępu. W takim przypadku nie ma prawa roszczenia do usunięcia bądź przywrócenia konta, co zapobiega powtórnej rejestracji zablokowanego klienta.

Kod-Rabatowy.pl zastrzega sobie prawo do zmiany i / lub usunięcia wpisów tekstowych i zdjęć, które klienci umieścili na Kod-Rabatowy.pl. Przesyłając własne treści klient oświadcza, że zgadza się, by te treści były przechowywane, publicznie powielane, a także przekazane osobom trzecim. Klient ma jednak prawo do usunięcia wpisu z powodu zmiany poglądów lub ze względu na roszczenia osób trzecich.

§ 5. Przyjęcie zamówienia przez Kod-rabatowy.pl, czas trwania umowy, wypowiedzenie umowy

Kod-Rabatowy.pl może bez uzasadnienia odstąpić od zawarcia umowy z klientem. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Wypowiedzenie umowy z ważnych przyczyn jest dla obu stron możliwe w każdym momencie.

§ 6. Reklamacje i skargi

Reklamacje i skargi dotyczące umowy należy wnosić bezpośrednio i na piśmie. Dane kontaktowe można znaleźć w Impressum pod Kod-Rabatowy.pl/impressum.

§ 7. Odpowiedzialność

Oferta usług świadczonych przez Kod-Rabatowy.pl jest przygotowywana i prezentowana z najwyższą starannością. Za szkody spowodowane zakłóceniami, pomyłkami, błędnie przesłanymi danymi, opóźnieniami, przerwami, które mogą wystąpić na Kod-Rabatowy.pl, w szczególności z powodu błędów lub zakłóceń w elektronicznym przesyłaniu danych, a także użytkowaniu, stosowaniu, eksploatacji lub naprawie urządzeń, odpowiedzialny jest Kod-Rabatowy.pl tylko w przypadku zamierzonego działania bądź rażącego zaniedbania. Kod-Rabatowy.pl oferuje przede wszystkim usługi dla klientów prywatnych. Odpowiedzialność operatora kod-rabatowy.pl, za szkody i niekorzyści, które wynikają z zaplanowanych usług, jest stanowczo wykluczona.

Wysokość roszczeń odszkodowawczych – bez względu na rodzaj – jest ograniczona do kwoty otrzymanej do momentu wystąpienia zdarzenia wywołującego szkodę zapłaty dla Kod-Rabatowy.pl, o ile jest to dopuszczalne. Szkody wynikłe z błędów są ogólnie wykluczone, o ile zezwala na to prawo. Wyjątkiem od powyższego wyłączenia odpowiedzialności jest zagrożenie życia, uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie ciała, a także rażące zaniedbanie. Kod-Rabatowy.pl udostępnia na stronie Kod-Rabatowy.pl linki do treści podmiotów trzecich. Wyraźnie zaznaczamy, że

Kod-Rabatowy.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści strony trzeciej, które udostępniane są na stronach podmiotów trzecich. Kod-Rabatowy.pl regularnie sprawdza powiązane strony pod kątem poprawności, kompletności i funkcjonalności technicznej. Ponieważ treści te pochodzą od stron trzecich, Kod-Rabatowy.pl nie ma może mieć na nie wpływu i mogą one w krótkim czasie zostać zmienione, na co Kod-Rabatowy.pl nie ma wpływu i/lub nie posiada wiedzy o tych zmianach. Nie ma to zastosowania w przypadku zamierzonego i / lub rażącego zaniedbania.

SynOne Media GmbH nie zapewnia dostępności i sprawności funkcjonowania Kod-Rabatowy.pl. Jest to bezpłatna oferta. Nie gwarantuje się, że zawsze trafi się na odpowiednią i najaktualniejszą wersję informacji. Kod-Rabatowy.pl udostępnia informacje według najlepszej wiedzy i przekonania. Kod-Rabatowy.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i przekształcania informacji lub danych w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Użytkownik nie ma prawa wymagać poprawności i dostępności.

SynOne Media GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia treści i ofert, nawet bez uprzedzenia czy uzasadnienia. Stąd użytkownik nie ma prawa do treści. Treści na stronie Kod-Rabatowy.pl pisane są obiektywnie i nie stanowią żadnej rekomendacji kupna.

§ 8. Ochrona danych

Podstawą prawną odnośnie sposobu postępowania z danymi osobowymi klientów, jak i przetwarzania tych danych stanowi ustawa o ochronie usług telekomunikacyjnych i ustawa o ochronie danych uzupełniona o ustawę o ochronie danych. Klient deklaruje, że zgadza się z polityką prywatności Kod-Rabatowy.pl.

§ 9. Klauzula salwatoryjna

W przypadku, gdy poszczególne postanowienia niniejszych OWU włącznie z tymi przepisami staną się w całości lub w części nieważne lub jeśli niniejsze OWU zawierają lukę prawną, ważność pozostałych postanowień lub części takich postanowień pozostaje nienaruszona. W miejsce nieważnych lub brakujących przepisów obowiązują odpowiednie prawne regulacje.
SynOne Media GmbH
Stan aktualny OWU na : 08/2017

do góry